A térkép által a láthatatlan ér­zelmi hajtóerők láthatóvá vál­nak, az egyének, a menedzse­rek és a szervezetek képes­sé válnak arra, hogy különböző jutalmazó stratégiák bevezeté­sével növeljék a motivációt.

MAXIMÁLIS ENERGIA

 A motiváció valójában energia: ez adja az üzemanyagot ahhoz, hogy megtegyük, amit szeretnénk. Motiváció nélkül nem valószínű, hogy elindulunk utun­kon, céljaink felé, és még kevésbé va­lószínű, hogy megfelelően és hatéko­nyan használjuk ki tudásunkat és kész­ségeinket. Röviden szólva a motivá­ció annak a járműnek az üzemanya­ga, amit teljesítménynek hívunk. Te­hát, ha tudjuk, mi motivál bennünket, és hogyan jutalmazzuk – vagy töltsük fel – motivátorainkat, képesek leszünk megemelni energiaszintünket és pro­duktivitásunkat, javítani teljesítmé­nyünket, és általában véve is sokkal elégedettebben élni.

A motivációs térkép leírhatóvá, mér­hetővé és monitorozhatóvá teszi a mo­tivációt. Lehetővé teszi, hogy a látha­tatlan érzelmi hajtóerők láthatóvá vál­janak. A térkép által az egyének, a me­nedzserek és a szervezetek képessé vál­nak arra, hogy kezeljék ezt a kulcsfon­tosságú kérdést, vagyis különböző ju­talmazó stratégiák bevezetésével növel­jék a motivációt.

A motivációs térkép egyfajta megértési módja annak, hogy az emberek energi­ája hova folyik, azaz mennyire motivál­tak. A munkahelyeken a dolgozók mo­tivációja nem mindig magas, gyakran nem elég. A motiváció az az indok, ami miatt dolgozni megyünk: amiért dol­gozunk, és amit keresünk a munkában. hogy egy cég tudja-e ezt kamatoztatni, azaz lehet-e egyszerre a vállalat és a dolgozó is sikeres.

A motivációs kérdőív negyvenöt, né­ha akár egymásnak ellentmondónak tűnő kérdésből áll, a válaszok alapján sor­rendbe teszi a módszer által megjelölt kilenc motivátort, és így pontos képet lehet alkotni arról, hogy mi motiválja, és mi nem motiválja az embert. Eb­ből már a dolgozó is tudja, mi a fon­tos neki, hogy amit csinál, az megfe­lel-e a motivációinak, és ha nem, ak­kor mit érdemes tennie. A cégnek, a mene­dzsernek pedig nincs más dolga, mint időről időre feltérképezni a motivációt, és gondoskodni arról, hogy az magas szinten legyen. A motivációs térkép azt is megválaszolja, hogy a motiváci­ók mennyire vannak kielégítve a jelen­legi munkájában.

CSAPATBAN AZ ERŐ

Motivációs térkép nemcsak egyének­re készíthető, hanem csapatok motivá­lására is felhasználható. A csapatok esetében egyre fontosabb, hogy a kü­lönféle motivációjú egyének a megfe­lelő arányban szerepeljenek, mert egy csapatban le­hetnek konfliktusok, például: az »Al­kotó« újítani akar, néha bármi áron, a »Megőrző« semmilyen kockázatot nem akar vállalni. Tehát úgy kellene a céget növelniük, hogy közben folya­matosan küzdeni fognak egymással. Ezért fontos, hogy megértsék, hogy mind a kettejükre szüksége van a cég­nek, mert miközben az egyikük folya­matosan fut előre, addig a másik vi­gyáz, hogy a cég is működőképes ma­radjon. Így képesen lesznek értelme­sen beszélni és egyetértésre jutni.”

A motivációs térkép mindemellett hatásos eszköze lehet a munkaerő-megtartásnak is. Egy cégtulajdonos megemlítette, hogy az idén már a má­sodik jó mérnöke ment el tőlük más­hova magasabb fizetésért, a motivációs térképük használatával azonban kide­rült, hogy nem a munkabér, hanem az értelmes munka, a szabadság, amivel végezhetik a dolgukat, és a folyamatos tanulás, szakmaiság fejlesztése a leg­fontosabb a vállalatnál dolgozó mérnö­köknek. Ez átütő »aha-élmény« volt a tulaj­donos számára, és sokat segített neki megtalálni a közös hangot alkalmazottaival.

Írta: Sarkadi Judit, motivációs tanácsadó

https://www.motivationalmaps.com/Practitioners.aspx